YAZ İNDİRİMİ BAŞLADI!EN YAKIN MAĞAZAMIZA BEKLİYORUZ!

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gözlükevi Optik (“Gözlükevi Optik”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olarak anılacaktır.

Gözlükevi Optik, Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“veri sahibi”) erişimine sunulmaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Gözlükevi Optik’in;

 • Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 • Veri sahiplerinin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri,
 • Profilleme ve segmentasyon
 • Veri sahiplerinin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Gözlüevi Optik, kişisel verileri mağazalar, çağrı merkezi, Web Siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, CCTV, çerezler, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Sahibi Kategorizasyonu

Gözlüevi Optik, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

 • Müşteri,
 • Çevrimiçi Müşteri,
 • Ziyaretçi
 • Çevrimiçi Ziyaretçi
 • İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

NoVeri SahibiVeri KategorisiVeri Türleri
1MüşteriKimlik BilgisiAd-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri,
Medeni Hali, Pasaport Numarası
İletişim BilgisiAdres (ev/iş), E-posta, Telefon/ Cep Telefonu
Finansal BilgiBanka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri
Müşteri BilgisiMüşteri Numarası, Müşteri Ticari İlişki Başlangıç / Bitiş Tarihi ve Nedeni, Müşteri Talepleri, Müşteri Memnuniyet
Bilgileri, Ürüne İlişkin Şikayet ve Talep Bilgileri
Özlük ve Meslek BilgisiEmeklilik Bilgisi, Sigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyer Bilgisi, Bağlı Bulunduğu Organizasyon
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiResmi Tutanaklar ( Polis vb.), Vekaletname
Özel Nitelikli Kişisel VeriDioptri Bilgileri, Hastane Raporları
İşlem Güvenliği BilgisiCall Center Kayıtları, Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi
Aile Bireyleri ve Yakın BilgileriAd-Soyad, Yakınlık Derecesi, Meslek, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu
DiğerÇağrı Merkezi Kayıtları, CCTV
2Çevrimiçi MüşteriKimlik BilgisiAd-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri
İletişim BilgisiAdres(ev/iş),E-posta, Telefon / Cep Telefonu
Finansal BilgiBanka Hesap Bilgileri, Ödeme Bilgileri
Müşteri BilgisiMüşteri Numarası, Müşteri Ticari İlişki Başlangıç / Bitiş Tarihi ve Nedeni, Müşteri Talepleri, Müşteri Memnuniyet Bilgileri, Ürüne İilişkin Şikayet ve Talep Bilgileri, İnternet Sitesini Kullanım Alışkanlığı, Arama Detayları, Müşteri Talimat ve Kayıtları
Özlük ve Meslek BİlgisiEmeklilik Bilgisi, Sigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Bağlı Bulunduğu Organizasyon
Pazarlama BilgisiÜrün Tercihleri, Memnuniyet Anket Sonuçlar
3ZiyaretçiKimlik BilgisiAd-Soyad, TC Kimlik Numarası, Pasaport Numarası
İletişim BilgisiE-posta, Telefon / Cep Telefonu
İşlem Güvenliği
Bilgisi
5651 logları
DiğerAraç Plakası, CCTV
4Çevrimiçi Ziyaretçiİşlem Güvenliği
Bilgisi
Şifre, Üye Numarası, Cep Telefonu
Hukuki İşlem
Bilgisi
IP Adresi
5İş Çözüm Ortağı / TedrikçiKimlik BilgisiAd-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no bv.) Doğum Tarihi, Doğum Yeri,
Medeni Hali, Meslek Kimlikleri
İletişim BilgisiAdres, E-posta, Telefon, Cep Telefonu
Finansal BilgiBanka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Teminat Mektubu Nüshaları /
Fotokopileri
CV ve Meslek BilgisiÖğrenim Durumu, Askerlik Durumu, Sektör Bilgisi, Bağlı Olduğu Organizasyon, İşe Başlama / Bitiş Tarihi, Unvan,
Sigorta Bilgileri
Hukuki İşlem ve
Uyum Bilgisi
İmza Sirküleri, Faaliyet Bilgisi, Vekaletname
Özel Nitelikli
Kişisel Veri
Sabıka Kaydı, İmza, Sağlık Bilgisi
DiğerAraç Plakası, CCTV, Fotoğraf

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Gözlükevi Optik tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

• İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

• İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

• Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

• Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

• Şirket Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi

• Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

• Şirket Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

• İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

• Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

• Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

• Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi

• Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

• Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

• Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

• Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

• Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

• Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

• Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

• Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

• Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

• Şirket Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini

• Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Gözlükevi Optik kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere ve yurtdışındaki hissedarına aktarmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; veri sahibi kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

NoVeri SahibiKişiler Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?
1MüşteriÇevrimiçi MüşteriETK izinleri olan müşterilere ticari veya mağaza açılışı/kapanışı gibi organizasyonel konuların bildirilmesi için SMS gönderilmesi amacıyla SMS Tedarikçisi ile iletişim bilgilerinin paylaşılması; Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura tedarikçisi ile fatura bilgilerinin paylaşılması; Müşteri talep ve şikayetlerinin çözümü amacıyla kişisel verilerin Call Center ile paylaşılması; Tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetine başvurması durumunda savunma dilekçesi hazırlanması amacıyla kişisel verilerin avukat ile paylaşılması; Satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisinin kargo şirketi ile paylaşılması; Cam ve Lens gibi ürünlerin tedarik edilebilmesi amacıyla kişisel verilerin tedarikçi ile anonim olarak paylaşılması; Fiziki ve elektronik müşteri verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması; ve Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.
2İş Çözü Ortağı/​TedarikçiGözlükevi Optik mağazalarında yapılacak herhangi bir çalışma söz konusu olduğunda kimlik verilerinin AVM yönetimi ile paylaşılması; ve Fiziki ve elektronik iş çözüm ortağı / tedarikçi verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi Makamlar ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı

NoVeri SahibiKişiler Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?
1Müşteri /Çevrimiçi MüşteriMüşterilerin dioptri verilerinin, müşterilerin gözlük ve cam haklarından faydalandırılabilmeleri amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) ve müşteri TBMM üyesi ise TBMM ile paylaşılması; SGK ve Sağlık Bakanlığı denetimi sırasında müşteri kişisel verilerinin SGK ile paylaşılması; Mağazada gerçekleştirilen hukuka aykırı durumların savcılık gibi ilgili resmî kurumlara bildirilmesi; ve Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.
2Ziyaretçi / Çevrimiçi ZiyaretçiGözlükevi Optik, işlettiği elektronik ticaret platformlarına yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel veriler ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgileri; hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Gözlükevi Optik’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmi kurumlar ile paylaşılması; ve kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.
3İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi​​İş Çözüm Ortağı / Tedarikçiler ile gerçekleştirilen ilişkiler kapsamında açılan cari kartların Ticaret Sicil Müdürlükleri ve noter ile paylaşılması; Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile kişisel verilerin paylaşılması; Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması; ve Mevcut ticari ilişkiden kaynaklı ödeme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla finansal verilerin banka ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur. ​

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Gözlükevi Optik işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Veri TipiSaklama SüresiHukuki Dayanağı
Müşterilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun,
İş Çözüm Ortağı / Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler​​Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
​İş Başvurusu Sırasında Alınan CV ve Özlük Bilgileri​2 yılGeçmişte Başvuran Adaylar ile Yeni Pozisyonlar Hakkında İletişime Geçilmesi
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları3 yıl6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrimiçi Müşterilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdiktensonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgiliikincil mevzuat uyarınca 3 yıl6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun,
Potansiyel Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler1 yılGeriye Dönük Olarak Analiz Yapılması
Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)3 ayGüvenliğin Sağlanması
Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler2 yıl5651 Sayılı Kanun
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar10 yıl6098 Sayılı Kanun

Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Veri sahiplerinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Gözlükevi Optik Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu”, ve Gözlükevi Optik resmi e-mail adresi info@gozlukevi.com.tr ve resmi telefon hattı olan “+90 212 543 66 25” numarası üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Gözlükevi Optik, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, Web Sitesi, E-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Gözlükevi Optik tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Gözlükevi Optik tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Gözlükevi Optik tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Gözlükevi Optik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Gözlükevi Optik, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Gözlükevi Optik

Kadın, Erkek ve Çocuk Güneş Gözlükleri

Your cart is empty.